FINANCIËLE BEGROTING

Balansprognose en EMU-saldo

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Activa

(im) Materiële vaste activa

183.899

185.788

191.962

196.379

191.700

185.058

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

293

293

293

293

293

293

Financiële vaste activa: Leningen

15.473

14.621

13.671

12.711

11.728

10.722

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

0

0

0

0

0

0

Totaal Vaste Activa

199.665

200.702

205.926

209.383

203.721

196.072

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen

10.869

13.704

11.973

10.974

9.727

5.935

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen

2.305

1.914

1.914

1.914

1.914

1.914

Uitzettingen <1 jaar

26.272

11.272

11.272

11.272

11.272

11.272

Liquide middelen

500

308

308

308

308

308

Overlopende activa

20.789

7.265

7.265

7.265

7.265

7.265

Totaal Vlottende Activa

60.735

34.463

32.732

31.733

30.486

26.694

Totaal Activa

260.400

235.165

238.657

241.115

234.207

222.766

Passiva

Eigen vermogen

88.772

82.156

81.823

82.182

83.297

84.361

Voorzieningen

26.443

24.631

24.005

23.511

22.140

21.450

Vaste schuld

112.292

102.052

101.817

94.061

96.281

97.978

Totaal Vaste Passiva

227.507

208.840

207.646

199.754

201.718

203.789

Vlottende schuld

14.231

10.542

15.227

25.578

16.705

3.193

Overlopende passiva

18.662

15.784

15.784

15.784

15.784

15.784

Totaal Vlottende Passiva

32.893

26.326

31.011

41.362

32.489

18.977

Totaal Passiva

260.400

235.165

238.657

241.115

234.207

222.766

EMU-saldo via mutaties in financiële activa en financiële passiva

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Activa

Financiele activa

Kapitaalverstrekkingen en leningen

-797

-853

-950

-959

-983

-1.007

Uitzettingen

0

0

0

0

0

0

Vlottende activa

Uitzettingen

10.759

-15.000

0

0

0

0

Liquide middelen

-5.728

-192

0

0

0

0

Overlopende activa

1.457

-13.524

0

0

0

0

Passiva

Vaste passiva

Vaste schuld

-10.154

-10.240

-235

-7.757

2.220

1.697

Vlottende passiva

Vlottende schuld

9.560

-3.689

4.686

10.350

-8.873

-13.511

Overlopende passiva

-2.222

-2.878

0

0

0

0

Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

EMU SALDO

8.507

-12.762

-5.401

-3.553

5.670

10.808

EMU SALDO referentiewaarde

-5.316

-6.293

In tabel hierboven is het verloop van het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) gedurende een aantal jaren te zien. Positieve EMU-saldi geven aan dat de gemeente via reële transacties meer geld binnen krijgt dan ze uitgeeft. Hierdoor ontstaat er ruimte voor aflossing van schulden en kan de reservepositie worden verbeterd. Een negatief saldo geeft het tegenovergestelde weer, er gaat meer geld uit dan er binnenkomt.
Indien het EMU-saldo meerdere jaren achtereen positief is, dan kan er sprake zijn van oppotten van gelden. Andersom geldt dat een meerjarig negatief saldo kan duiden op een structureel teveel spenderende gemeente. Beide scenario's zijn onwenselijk. Afwisseling tussen jaren van sparen en investeren is het wenselijke scenario.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14