BIJLAGEN

BBV Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Meetwaarde

Bron

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2023

Weert

7,9

Motion, begroting 2023

2022

Weert

7,8

Motion, begroting 2022

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2023

Weert

7,9

Motion, begroting 2023

2022

Weert

7,8

Motion, begroting 2022

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2023

Weert

830

Begroting 2023

2022

Weert

763

Begroting 2022

Externe inhuur

Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2023

Weert

6,2

Begroting 2023

2022

Weert

4,9

Begroting 2022

Overhead

% van de totale lasten

2023

Weert

11,3

Begroting 2023

2022

Weert

11,2

Begroting 2022

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2021

Weert

9

Stichting Halt

Limburg

8

Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

2021

Weert

1,2

CBS - Diefstallen

Limburg

1,5

Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

2021

Weert

4,1

CBS - Criminaliteit

Limburg

4,1

Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

2021

Weert

1,4

CBS - Diefstallen

Limburg

1,4

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

2021

Weert

4,1

CBS - Criminaliteit

Limburg

5,4

Functiemenging

%

2021

Weert

52,4

CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research

Limburg

50,3

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw. 15 t/m 64jr

2021

Weert

155,2

LISA

Limburg

147,1

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2021

Weert

2,3

DUO/Ingrado

Limburg

1,8

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2021

Weert

4

DUO/Ingrado

Limburg

18

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie
(vsv-ers)

%

2021

Weert

1,6

DUO/Ingrado

Limburg

2

Niet-sporters

%

2021

Weert

48,6

Gezondheidsmonitor volwassenen, GGD'en, CBS en RIVM

Limburg

53,5

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2021

Weert

815,4

CBS Bevolkingsstatistiek / LISA

Limburg

772,1

Jongeren met een delict voor de rechter

%

2020

Weert

1

CBS Jeugd

Limburg

1

Kinderen in uitkeringsgezin

%

2020

Weert

6

CBS Jeugd

Limburg

7

Netto arbeidsparticipatie

%

2020

Weert

68,3

CBS - Arbeidsdeelname

Limburg

65,1

Werkloze jongeren

%

2020

Weert

2

CBS Jeugd

Limburg

2

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

2021

Weert

319,3

CBS - Participatiewet

Limburg

381,7

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

2020

Weert

311,6

CBS - Participatiewet

Limburg

165,6

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2021

Weert

14,9

CBS Jeugd

Limburg

15,1

Jongeren met jeugdbescherming

%

2021

Weert

0,9

CBS Jeugd

Limburg

1,6

Jongeren met jeugdreclassering

%

2021

Weert

0,2

CBS Jeugd

Limburg

0,4

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

per 10.000 inwoners

2021

Weert

710

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Limburg

816

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2019

Weert

207

CBS - statistiek Huishoudelijk afval

Limburg

123

Hernieuwbare elektriciteit

%

2020

Weert

13,2

Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat

Limburg

10,3

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2021

Weert

265

CBS - Statistiek WOZ

Limburg

231

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2021

Weert

4,8

BAG/ABF

Limburg

6,6

Demografische druk

%

2022

Weert

74,4

CBS - Bevolkingsstatistiek

Limburg

74,4

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

2021

Weert

749

COELO, Groningen

Limburg

766

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2021

Weert

798

COELO, Groningen

Limburg

834

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14