FINANCIËLE BEGROTING

Baten en lasten 2023

Nr.

Programma

Lasten

Baten

Saldo

1

Goed wonen voor iedere doelgroep

14.469

7.470

6.998

2

Iedereen doet mee

80.260

21.344

58.916

3

Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

11.813

6.718

5.095

4

Duurzaam en innovatief ondernemen en leven

19.287

13.841

5.446

5

Goed ontsloten en verweven met de regio

11.415

484

10.931

6

Bestuur en burgerzaken

9.816

918

8.898

Totaal

147.060

50.775

96.284

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-114.780

Totaal

-114.780

Overhead

20.155

Vennootschapsbelasting

17

Totaal

20.172

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Totaal programma's (saldo)

96.284

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-114.780

Totaal overhead/vennootschapsbelasting

20.172

Totaal

1.676

Mutaties reserves per programma

Toevoeging

Onttrekking

PR01 Goed wonen iedere doelgr.

4.481

-4.366

PR02 Iedereen doet mee

608

-571

PR03 Natuurlijke en landsch. kwalite

429

-25

PR04 Duurz. en innov. ondern./leven

0

-102

PR05 Goed ontsl. en verw. met regio

222

-203

PR06 Bestuur en burgerzaken

0

0

PR10 overhead

0

-756

PR11 Algemene dekkingsmidd en onv.

0

-1.765

Totaal

5.740

-7.788

Geraamd resultaat

Saldo

Totaal saldo van baten en lasten

1.676

Toevoeging aan reserves

5.740

Ontrekking aan reserves

-7.789

Geraamd resultaat

373

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14