BIJLAGEN

Lijst met afkortingen

Afkorting

Uitgeschreven

AHA

Aanbesteding Hosting en Applicatie

AOW

Algemene Ouderdomswet

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ASL

Afvalsamenwerking Limburg

AZC

Asielzoekerscentrum

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

BAG

Basisregistratie adressen en gebouwen

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Besluit Bijstand voor Zelfstandigen

BCF

BTW Compensatie Fonds

BIZ

Bedrijven Investerings Zone

BIZ-O

Bedrijven Investerings Zone voor Ondernemers

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

BOR

Beheer Openbare Ruimte

BRO

Basis Registratie Ondergrond

BsGW

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

BTW

Belasting over de Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

BVO

Bedrijfsvoeringsorganisatie

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

CMK

Cultuureducatie met Kwaliteit

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

COVID

Coronavirus Disease

CPI

Consumentenprijsindex

DNB

De Nederlandsche Bank

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

ECB

Europese Centrale Bank

ECGeo

Expertise Centrum Geografisch (Geo)

EMU

Economische en Monetaire Unie

ESG

Environmental, Social and Governance

Euribor

Euro Interbank Offered Rate

Fido wet

Wet Financiering decentrale overheden

Fte

Fulltime-equivalent

GF

Gemeentefonds

GFT

Groene-, Fruit- en Tuinafval

GGD

Gemeentelijke Gezondsheids Dienst

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

GOML

Regiofonds Gebiedsontwikkeling Midden Limburg

GR

Gemeenschappelijke Regelingen

Grex

Grondexploitatie

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GTK 2020

Gemeenschappelijk financieel toezichtkader

GWW

Grond-, Weg- en Waterbouw

HRM

Human Resource Management

IBA

Individuele Behandeling Afvalwater

ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

ICT NML

ICT Noord- en Midden Limburg

ID

Identiteitskaart

IKC

Integraal Kind Centrum

IOAW

Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

I/S

Incidenteel/Structureel

JOP

Jongeren Ontmoetings Plaats

KVM

Kostenverdeelmethodiek

KVOB

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

LCA

Levenscyclusanalyse

Lening o/g

Opgenomen gelden

Lening u/g

Uitgeleende gelden

LISA

Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen

LKS

Loonkostensubsidie

M50

Middelgrote gemeenten (voorheen PMG)

MGR

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling

MJOP

Meerjaren onderhouds planning

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MOBW

Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen

MPGV

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vastgoed

MW

Mega Watt

NIK

Nederlandse Identiteitskaart

NMC

Natuur- en milieucentrum

NPO

Nationaal Plan Onderwijs

NVVB

Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken

NWB

Nationaal Wegenbestand

OAB

Onderwijsachterstandenbeleid basisonderwijs

OCSW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

OV

Openbaar Vervoer

OZB

Onroerende Zaak Belasting

PDCA

Plan Do Check Act

PMD

Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken

PMG

Platform Middelgrote Gemeenten

PO

Primair Onderwijs

PoC

Percentage of Completion

Prio

Prioriteit

Q4

4e kwartaal van een jaar

RICK

Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie

RISMAN

Risicomanagement

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

ROVL

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

Ruddo

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

SJG

Sint Jans Gasthuis

SML

Samenwerking Midden-Limburg

SOE

Sturen op Effecten

SPP

Strategische Personeelsplanning

SPUK

Specifieke Uitkering

SVLO

Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden

TJ

Tera Joule

TLTRO

Targeted Longer-Term Refinancing Operations

TPI

Transmission Protection Instrument

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

UWV

Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet Onderwijs

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRI

Verkeersregelinstallaties

VRLN

Veiligheidsregio Limburg Noord

VSO

Voortgezet speciaal onderwijs

VSV

Voortijdige schoolverlaters

WA

Wettelijke Aansprakelijkheid

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WinD

Weert in Dynamiek

WKB

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

WML

Waterleidingmaatschappij Limburg

Wml

Wet Minimunloon

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wgr

Wet gemeenschappelijke regelingen

WOO

Wet Open Overheid

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WWB

Wet Werk en Bijstand

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14