BIJLAGEN

Taakveldenoverzicht meerjarenraming

Lasten

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Goed wonen voor iedere doelgroep

14.468

14.965

14.685

14.574

Beheer overige gebouwen en gronden

1.076

1.161

862

886

Sportaccommodaties

5.497

5.770

5.725

5.709

Musea

935

1.133

1.124

1.129

Cultureel erfgoed

623

633

683

684

Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)

4.336

4.348

4.348

4.220

Wonen en bouwen

2.001

1.920

1.943

1.946

Iedereen doet mee

80.262

80.690

81.596

82.765

Onderwijshuisvesting

2.225

2.193

2.207

2.224

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.124

3.232

3.251

3.271

Sportbeleid en activering

443

443

437

435

Samenkracht en burgerparticipatie

7.555

7.664

7.762

7.871

Toegangsteams

4.009

3.660

3.730

3.801

Inkomensregelingen

20.087

20.323

20.615

20.901

Begeleide participatie

8.110

7.692

7.247

7.048

Arbeidsparticipatie

2.927

2.978

3.030

3.079

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.668

1.701

1.732

1.765

Maatwerkdienstverlening 18+

12.153

12.392

12.702

13.017

Maatwerkdienstverlening 18-

11.875

12.230

12.602

12.986

Geëscaleerde zorg 18+

2.279

2.271

2.254

2.237

Geëscaleerde zorg 18-

1.376

1.407

1.420

1.453

Volksgezondheid

2.431

2.504

2.607

2.677

Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

11.812

11.826

12.735

13.159

Openbaar groen en openl.recreatie

4.000

4.084

4.157

4.232

Riolering

4.932

4.966

5.814

6.162

Milieubeheer

1.581

1.476

1.462

1.462

Ruimte en leefomgeving

1.299

1.300

1.302

1.303

Duurzaam en innovatief ondernemen en leven

19.288

17.434

17.067

17.751

Economische ontwikkeling

845

843

844

843

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.723

3.072

2.285

2.730

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

153

143

144

144

Economische promotie

1.275

1.212

1.221

1.228

Cultuurpres.cultuurprod.en partic.

4.535

4.403

4.663

4.757

Media

1.398

1.410

1.498

1.533

Afval

6.359

6.351

6.412

6.516

Goed ontsloten en verweven met de regio

11.416

11.897

11.796

12.016

Verkeer en vervoer

8.930

9.144

9.092

9.291

Parkeren

2.451

2.720

2.671

2.692

Recreatieve havens

15

13

13

13

Economische havens en waterwegen

3

3

3

3

Openbaar vervoer

17

17

17

17

Bestuur en burgerzaken

9.816

9.844

9.795

9.873

Bestuur

2.438

2.358

2.253

2.180

Burgerzaken

1.600

1.579

1.504

1.518

Crisisbeheersing en brandweer

3.928

4.049

4.172

4.300

Openbare orde en veiligheid

1.816

1.824

1.833

1.842

Begraafplaatsen en crematoria

34

34

33

33

Overhead

20.301

19.785

19.330

19.326

Overhead

20.301

19.785

19.330

19.326

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

10.002

13.231

14.477

12.277

Treasury

1.905

1.867

1.951

1.928

OZB woningen

413

388

395

403

OZB niet-woningen

Parkeerbelasting

Belastingen overig

14

9

10

12

Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds

1.925

3.098

3.798

661

Overige baten en lasten

5.745

7.869

8.323

9.273

Vennootschapsbelasting

17

17

17

17

Vennootschapsbelasting (VpB)

17

17

17

17

Reserves

5.740

5.833

5.872

5.860

Mutaties reserves

5.740

5.833

5.872

5.860

Totaal lasten

183.122

185.522

187.370

187.618

Baten

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Goed wonen voor iedere doelgroep

7.470

7.518

7.549

7.447

Beheer overige gebouwen en gronden

549

562

576

589

Sportaccommodaties

922

944

966

989

Musea

Cultureel erfgoed

23

23

17

6

Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)

4.336

4.348

4.348

4.220

Wonen en bouwen

1.640

1.641

1.642

1.643

Iedereen doet mee

21.344

21.350

21.396

21.440

Onderwijshuisvesting

204

208

212

216

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.769

1.772

1.775

1.778

Sportbeleid en activering

Samenkracht en burgerparticipatie

927

948

969

991

Toegangsteams

Inkomensregelingen

13.894

13.857

13.867

13.876

Begeleide participatie

Arbeidsparticipatie

433

437

442

446

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maatwerkdienstverlening 18+

428

428

428

428

Maatwerkdienstverlening 18-

Geëscaleerde zorg 18+

3.689

3.700

3.703

3.705

Geëscaleerde zorg 18-

Volksgezondheid

Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

6.718

6.809

7.799

8.242

Openbaar groen en openl.recreatie

8

8

9

9

Riolering

6.336

6.427

7.430

7.873

Milieubeheer

14

14

Ruimte en leefomgeving

360

360

360

360

Duurzaam en innovatief ondernemen en leven

13.841

12.293

11.585

12.171

Economische ontwikkeling

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.735

3.083

2.297

2.743

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

194

194

194

194

Economische promotie

450

450

450

450

Cultuurpres.cultuurprod.en partic.

401

411

421

431

Media

188

193

197

202

Afval

7.873

7.962

8.026

8.151

Goed ontsloten en verweven met de regio

485

474

445

417

Verkeer en vervoer

457

446

417

389

Parkeren

28

28

28

28

Recreatieve havens

Economische havens en waterwegen

Openbaar vervoer

Bestuur en burgerzaken

918

933

777

811

Bestuur

Burgerzaken

783

798

642

676

Crisisbeheersing en brandweer

3

3

3

3

Openbare orde en veiligheid

120

120

120

120

Begraafplaatsen en crematoria

12

12

12

12

Overhead

146

145

148

152

Overhead

146

145

148

152

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

124.781

130.981

137.965

132.990

Treasury

2.218

2.138

2.032

1.949

OZB woningen

6.955

7.188

7.429

7.607

OZB niet-woningen

5.032

5.153

5.276

5.403

Parkeerbelasting

3.175

3.182

3.190

3.198

Belastingen overig

1.464

1.499

1.535

1.572

Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds

105.351

111.796

118.478

113.242

Overige baten en lasten

586

25

25

19

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting (VpB)

Reserves

7.789

5.474

4.756

4.797

Mutaties reserves

7.789

5.474

4.756

4.797

Totaal baten

183.492

185.977

192.420

188.467

Saldo

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal saldo

-370

-455

-5.048

-848

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14