FINANCIËLE BEGROTING

Reserves en voorzieningen meerjarig

Naam Reserve of Voorziening

Saldo 1-1-2022

Saldo 1-1-2023

Vermeerd. 2023

Verminder. 2023

Saldo 1-1-2024

Algemene reserve

R1000

Algemene reserve

15.557.214

18.893.442

0

-2.375.491

16.517.951

Bestemmingsreserves

R0300

Reserve gemeentelijk vastgoed

6.188.780

4.990.276

4.271.510

-4.006.884

5.254.902

R2100

Reserve civieltechnische kunstwerken

370.774

371.926

133.550

-123.195

382.281

R2101

Res.afkoopsom ond & verv biesterbrug

2.437.933

2.526.300

88.367

0

2.614.667

R3100

Reserve parkfac. en parkbeh. KH2.0

550.000

550.000

0

0

550.000

R4200

Reserve dec. huisvesting onderwijs

6.935.757

7.406.742

607.614

0

8.014.356

R5400

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

87.299

87.299

0

0

87.299

R5700

Bestemmingsreserve groen

412.284

1.370.612

428.914

0

1.799.526

R6000

Res.innov.en transform. soc. domein

1.466.382

1.694.492

0

-31.328

1.663.164

R6500

Res. Inburg.Particip. Niet-west. all

713.826

713.826

0

0

713.826

R7000

Reserve energietransitie

1.392.031

1.312.031

0

-80.000

1.232.031

R7400

Reserve bodemsanering

305.607

305.607

0

0

305.607

R7403

Pilot publ. Ontzorg. Energiebesp.

278.820

178.820

0

-100.000

78.820

Bestemmingsreserves ec nut

R0450

Dekkingsreserve kap.lasten stadhuis

16.367.765

15.728.733

0

-639.138

15.089.595

R3350

Dekkingsreserve Warenmarkt

16.760

14.860

0

-1.900

12.960

R4350

Dek.res. welzijn peuterspeelzaal WML

87.154

81.798

0

-5.356

76.442

R5250

Dekkingsres. sporthal a.d. Bron

3.540.638

3.355.766

0

-184.873

3.170.893

R5251

Dekkingsres. acc.Batavierentreffers

478

0

0

0

0

R5252

Dek.res. atletiekaccomodatie fase 1

935.850

895.292

0

-40.558

854.734

R5253

Dekkingsreserve turnhal

173.345

163.345

0

-10.000

153.345

R5450

Dekking kapitaallasten museum JvH

106.770

106.770

0

0

106.770

R5550

Dekkingsres. restaur. Martinustoren

40.425

33.825

0

-6.600

27.225

R5551

Dekkingsres. aankoop St. Annamolen

3.195

3.015

0

-180

2.835

R6150

Dekkingsres. wijkacc.Keenterhart

1.193.684

1.141.573

0

-52.111

1.089.462

R6151

Dekkingsres. wijkaccom. Tungelroy

86.983

72.683

0

-14.300

58.383

R6152

Dekkingsreserve JOP graswinkel

3.660

3.538

0

-122

3.416

R7450

Dekking kapitaallasten NMC

42.121

42.121

0

0

42.121

R8150

Dekkingsreserve kiosk

10.000

10.000

0

0

10.000

R8300

Reserve pand Beemdenstraat 38

24.190

24.190

0

0

24.190

Bestemmingsreserves maatsch. nut

R2150

Dekkingsres.verlichting binnenstad

40.000

40.000

0

0

40.000

R5254

Egalisatiereserve SPUK

803.744

1.078.861

209.880

-116.581

1.172.160

R5750

Dekking Gebiedsv.Kempenbr/Yzeren Man

7.876

7.876

0

0

7.876

Reserves weerstandsvermogen

R1001

Algemene reserve Weerstandsvermogen

12.651.100

12.651.100

0

0

12.651.100

R1002

Risicobuffer bouwgrondexploitaties

7.099.500

6.299.500

0

0

6.299.500

R1003

Reserve sociaal domein

0

0

0

0

0

Subtotaal

79.931.944

82.156.218

5.739.835

-7.788.617

80.107.436

Voorzieningen van de algemene dienst

Voorz.midd.v.derden met bested.doel

V7200

Voorz. vervangingsinv.riolering

17.307.569

10.470.129

1.590.982

-1.829.648

10.231.463

V7205

Voorz. oude verv.invest.rioleringen

7.351.293

7.089.293

0

-262.000

6.827.293

V8100

Voorziening Stedelijk Groenfonds

12.419

201.391

0

0

201.391

V8101

Voorz. Kwaliteitsfonds Buitengebied

184.778

427.085

0

-125.000

302.085

V8102

Voorz. Natuur- en landschapsvisie

178.941

178.941

0

0

178.941

Voorziening handelsgoederen

V1000

Voorziening Poort van Limburg

4.855.949

4.855.949

0

0

4.855.949

Voorziening risico's en verliezen

V0100

Voorz. Pensioen zittende wethouders

1.368.264

1.368.264

0

0

1.368.264

V8200

Nog te maken kosten afgesloten grex

40.000

40.000

0

0

40.000

Voorziening woonruimten EN

V0900

Voorziening woonruimte

921.119

921.119

0

0

921.119

Voorzieningen dubieuze debiteuren

V001

Civiel

276.224

276.224

0

0

276.224

V002

Belastingen

6.996

32.321

26.010

-26.010

32.321

V003

BSGW

144.741

212.248

68.192

-356

280.084

V004

WIZ

1.191.380

1.391.380

200.000

0

1.591.380

Subtotaal

33.839.675

27.464.346

1.885.184

-2.243.014

27.106.516

Totaal

113.771.619

109.620.564

7.625.019

-10.031.631

107.213.952

Naam Reserve of Voorziening

Vermeerd. 2024

Verminder. 2024

Saldo 1-1-2025

Vermeerd. 2025

Verminder. 2025

Saldo 1-1-2026

Vermeerd. 2026

Verminder. 2026

Saldo 1-1-2027

Algemene reserve

R1000

Algemene reserve

12.650

0

16.530.601

0

0

16.530.601

0

0

16.530.601

Bestemmingsreserves

R0300

Reserve gemeentelijk vastgoed

4.378.860

-4.338.817

5.294.945

4.503.917

-3.775.722

6.023.140

4.503.917

-3.775.722

6.751.335

R2100

Reserve civieltechnische kunstwerken

133.550

-276.535

239.296

133.550

-121.966

250.880

133.550

-162.958

221.472

R2101

Res.afkoopsom ond & verv biesterbrug

88.367

0

2.703.034

88.367

0

2.791.401

88.367

0

2.879.768

R3100

Reserve parkfac. en parkbeh. KH2.0

0

0

550.000

0

0

550.000

0

0

550.000

R4200

Reserve dec. huisvesting onderwijs

598.841

0

8.613.197

623.696

0

9.236.893

612.250

0

9.849.143

R5400

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

0

0

87.299

0

0

87.299

0

0

87.299

R5700

Bestemmingsreserve groen

620.314

0

2.419.840

522.414

0

2.942.254

522.414

0

3.464.668

R6000

Res.innov.en transform. soc. domein

0

0

1.663.164

0

0

1.663.164

0

0

1.663.164

R6500

Res. Inburg.Particip. Niet-west. all

0

0

713.826

0

0

713.826

0

0

713.826

R7000

Reserve energietransitie

0

0

1.232.031

0

0

1.232.031

0

0

1.232.031

R7400

Reserve bodemsanering

0

0

305.607

0

0

305.607

0

0

305.607

R7403

Pilot publ. Ontzorg. Energiebesp.

0

0

78.820

0

0

78.820

0

0

78.820

Bestemmingsreserves ec nut

R0450

Dekkingsreserve kap.lasten stadhuis

0

-435.106

14.654.489

0

-435.106

14.219.383

0

-435.106

13.784.277

R3350

Dekkingsreserve Warenmarkt

0

-1.900

11.060

0

-1.900

9.160

0

-1.900

7.260

R4350

Dek.res. welzijn peuterspeelzaal WML

0

-5.356

71.086

0

-5.356

65.730

0

-5.356

60.374

R5250

Dekkingsres. sporthal a.d. Bron

0

-175.879

2.995.014

0

-175.879

2.819.135

0

-175.879

2.643.256

R5251

Dekkingsres. acc.Batavierentreffers

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R5252

Dek.res. atletiekaccomodatie fase 1

0

-40.558

814.176

0

-40.558

773.618

0

-40.558

733.060

R5253

Dekkingsreserve turnhal

0

-10.000

143.345

0

-10.000

133.345

0

-10.000

123.345

R5450

Dekking kapitaallasten museum JvH

0

0

106.770

0

0

106.770

0

0

106.770

R5550

Dekkingsres. restaur. Martinustoren

0

-6.600

20.625

0

-6.600

14.025

0

-6.600

7.425

R5551

Dekkingsres. aankoop St. Annamolen

0

-180

2.655

0

-180

2.475

0

-180

2.295

R6150

Dekkingsres. wijkacc.Keenterhart

0

-52.111

1.037.351

0

-52.111

985.240

0

-52.111

933.129

R6151

Dekkingsres. wijkaccom. Tungelroy

0

-14.300

44.083

0

-14.300

29.783

0

-14.300

15.483

R6152

Dekkingsreserve JOP graswinkel

0

-122

3.294

0

-122

3.172

0

-122

3.050

R7450

Dekking kapitaallasten NMC

0

0

42.121

0

0

42.121

0

0

42.121

R8150

Dekkingsreserve kiosk

0

0

10.000

0

0

10.000

0

0

10.000

R8300

Reserve pand Beemdenstraat 38

0

0

24.190

0

0

24.190

0

0

24.190

Bestemmingsreserves maatsch. nut

R2150

Dekkingsres.verlichting binnenstad

0

0

40.000

0

0

40.000

0

0

40.000

R5254

Egalisatiereserve SPUK

0

-116.581

1.055.579

0

-116.581

938.998

0

-116.581

822.417

R5750

Dekking Gebiedsv.Kempenbr/Yzeren Man

0

0

7.876

0

0

7.876

0

0

7.876

Reserves weerstandsvermogen

R1001

Algemene reserve Weerstandsvermogen

0

0

12.651.100

0

0

12.651.100

0

0

12.651.100

R1002

Risicobuffer bouwgrondexploitaties

0

0

6.299.500

0

0

6.299.500

0

0

6.299.500

R1003

Reserve sociaal domein

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal

5.832.582

-5.474.045

80.465.973

5.871.944

-4.756.381

81.581.536

5.860.498

-4.797.373

82.644.661

Voorzieningen van de algemene dienst

Voorz.midd.v.derden met bested.doel

V7200

Voorz. vervangingsinv.riolering

1.561.539

-1.793.473

9.999.529

663.099

-1.772.405

8.890.223

677.084

-2.075.454

7.491.853

V7205

Voorz. oude verv.invest.rioleringen

0

-262.000

6.565.293

0

-262.000

6.303.293

0

-262.000

6.041.293

V8100

Voorziening Stedelijk Groenfonds

0

0

201.391

0

0

201.391

0

0

201.391

V8101

Voorz. Kwaliteitsfonds Buitengebied

0

0

302.085

0

0

302.085

0

0

302.085

V8102

Voorz. Natuur- en landschapsvisie

0

0

178.941

0

0

178.941

0

0

178.941

Voorziening handelsgoederen

V1000

Voorziening Poort van Limburg

0

0

4.855.949

0

0

4.855.949

0

0

4.855.949

Voorziening risico's en verliezen

V0100

Voorz. Pensioen zittende wethouders

0

0

1.368.264

0

0

1.368.264

0

0

1.368.264

V8200

Nog te maken kosten afgesloten grex

0

0

40.000

0

0

40.000

0

0

40.000

Voorziening woonruimten EN

V0900

Voorziening woonruimte

0

0

921.119

0

0

921.119

0

0

921.119

Voorzieningen dubieuze debiteuren

V001

Civiel

0

0

276.224

0

0

276.224

0

0

276.224

V002

Belastingen

26.530

-26.530

32.321

26.326

-26.326

32.321

26.326

-26.326

32.321

V003

BSGW

68.712

-542

348.254

68.508

0

416.762

68.508

0

485.270

V004

WIZ

200.000

0

1.791.380

200.000

0

1.991.380

200.000

0

2.191.380

Subtotaal

1.856.781

-2.082.545

26.880.752

957.933

-2.060.731

25.777.954

971.918

-2.363.780

24.386.092

Totaal

7.689.363

-7.556.590

107.346.725

6.829.877

-6.817.112

107.359.490

6.832.416

-7.161.153

107.030.753

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14