FINANCIËLE BEGROTING

Vervangingsinvesteringen

Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2023

Wat gaan we daarvoor doen?
Jaarlijks neemt de raad een besluit over de grotere projecten ten laste van deze stelpost. Op basis van de “Inventarisatie knelpunten Ringbanenstelsel 2017” worden de aan te pakken knelpunten uitgevoerd.

Wat mag het kosten?
De raad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2018 een motie aangenomen over knelpunten in de weginfrastructuur. Naar aanleiding van het document “Inventarisatie knelpunten Ringbanenstelsel 2017” en deze motie zijn tot en met 2024 budgetten opgevoerd ten behoeve van het oplossen van de grotere knelpunten in de weginfrastructuur. Het budget voor 2023 (voor dekking van kapitaallasten van investeringsbudgetten) wordt geraamd op € 54.400.

Stelpost kleine verkeersknelpunten 2023

Wat gaan we daarvoor doen?
Op basis van inventarisatie worden de kleine knelpunten aangepakt.

Wat mag het kosten?
De raad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2018 de motie IM9 aangenomen over knelpunten in de weginfrastructuur. Naar aanleiding van deze motie en het gevoerde debat wordt een jaarlijks terugkerende prioriteit van € 12.925 als dekking voor kapitaallasten opgevoerd om kleine verkeersknelpunten op te lossen.

Bomenbeheerplan

Wat gaan we daarvoor doen?
Voor de uitvoering van het bomenbeheerplan wordt met ingang van 2018 gedurende 9 jaar rekening gehouden met de kosten van dit plan.

Wat mag het kosten?
Jaarlijks tot en met 2026 een investeringsbudget van € 50.000 en een onderhoudsbudget van € 70.000.

Vervangingsinvestering lichtinstallatie De Bosuil

Wat gaan we daarvoor doen?
De huidige lichtinstallatie is na 10 jaar aan vervanging toe. Diverse onderdelen werken niet meer naar behoren en zijn niet meer te repareren. In afwijking van de tabel met afschrijvingstermijnen in de financiële verordening is de afschrijvingstermijn 8 i.p.v. 10 jaar. Een langere afschrijvingstermijn is op basis van gebruiksinformatie door de Bosuil niet meer reëel. De aanpassing van de afschrijvingstermijn wordt door de vaststelling van de begroting 2023 bekrachtigd door de raad.

Wat mag het kosten?
De kosten van vervanging bedragen € 150.000.

Vervanging strooimaterieel

Wat gaan we daarvoor doen?
Het in gebruik zijnde strooimaterieel is niet meer betrouwbaar voor de inzet.  Ook zijn deze niet geschikt voor automatische strooien.

Wat mag het kosten?
De vervanging van het materieel vergt een investering van € 80.000. Daarnaast moet met een bedrag van € 7.500 onderhoudskosten rekening worden gehouden.

Vervanging asfalt toplaag skatevoorziening

Wat gaan we daarvoor doen?
De toplaag van de skatevoorziening aan de Graafschap Hornelaan is aan vervanging toe. Er zitten meerdere scheuren in het asfalt van de baan. Het risico op valpartijen en het ontstaan van letsel is daardoor vergroot.

Wat mag het kosten?
Voor de vervanging zelf wordt rekening gehouden met een investering van € 50.000. Daarnaast wordt het jaarlijks onderhoudsbudget verhoogd met € 2.500.

Vervanging risicobomen

Wat gaan we daarvoor doen?
Bij een aantal bomen breken door een groeigebrek takken uit de boom. Dit kan gevaarlijke situaties met mogelijk letsel en schade leiden. Deze risicobomen worden vervangen.

Wat mag het kosten?
Het verwijderen van de risicobomen en de vervanging door nieuwe aanplant vraagt een budget van € 50.000.

Vervanging applicaties ICT

Wat gaan we daarvoor doen?
In het kader van de vervangingsinvesteringen is een inventarisatie gemaakt van applicaties die de komende jaren aan vervanging toe zijn. De bedragen zijn in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 in het totaaloverzicht opgenomen.
Omdat de aanschaf van software op basis van het BBV niet geactiveerd mag worden ontstaat er bij vervanging een relatief grote druk op het beschikbare budget voor vervangingsinvesteringen. Het meerjarig inzicht in de vraag wanneer welke vervanging moet plaatsvinden wordt daardoor extra belangrijk.

Voor 2023 zijn de volgende vervangingen aan de orde:

In 2020 is voor 4 jaar een overeenkomst aangegaan voor het gebruik van de applicatie voor burgerzakenproducten. Vanwege de rechtmatigheid is het niet mogelijk de overeenkomst per 1-1-2024 te verlengen en zal in 2023 een aanbesteding plaats vinden. Ingeschat wordt dat voor de implementatie van de applicatie in 2023 een eenmalig bedrag van € 150.000 nodig is.

Om een verdere verbeter- en efficiencyslag te maken willen we de software waarin we de financiële administratie doen, vervangen door een moderner pakket. De bedoeling is om het werk voor de budgethouder én de administratie te verlichten, onder andere door makkelijke workflow en goede raadpleegfuncties. De inschatting is dat voor de implementatie € 75.000 nodig is.

Wat mag het kosten?
Het totaalbedrag voor de applicaties burgerzaken en financiële administratie komt op € 225.000.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14