FINANCIËLE BEGROTING

Incidentele baten en lasten

In het overzicht incidentele baten en lasten worden de posten in de begroting opgenomen die een incidenteel karakter hebben. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. De in de begroting opgenomen posten moeten op basis van de bepalingen in het BBV worden toegelicht.

In de begroting 2023 zijn diverse projecten/bestedingen, als gevolg van besluitvorming over prioriteiten tot en met 2022 en de in de begroting 2023 opgenomen voorstellen en gelet op de looptijd van de projecten, aangemerkt als incidenteel. Omdat ook de tegenhanger in de vorm van de inzet van de algemene reserve een incidentele baat is en er per saldo geen sprake is van beïnvloeding van het saldo worden deze posten niet afzonderlijk toegelicht.
In onderstaande tabel is weergegeven welke aanwendingen van de algemene reserve dit betreft. De incidentele lasten zijn in het overzicht "Incidentele lasten en baten" verwerkt.

De posten die voor 2023 wel gevolgen hebben voor de bepaling of er sprake is van een structureel evenwicht zijn:

Incidentele baten
- Baten grondexploitatie

 • Fysieke bedrijfsinfrastructuur (P4) € 4.719.135
 • Grondbedrijf (niet-bedrijventerreinen) (P1) € 4.335.899. Mutaties grondexploitaties zijn naar de aard van de raming incidenteel. De mutaties grondexploitatie hebben dus geen invloed op het structureel begrotingssaldo. In de begroting wordt géén winstneming geraamd.

- Project oneigenlijk grondgebruik € 235.000.

Bij dit project met een looptijd tot en met 2023 wordt ingezet op het in beeld brengen en formaliseren van oneigenlijk grondgebruik van gemeentelijk eigendom door derden. Het doel van het project is het voldoen aan de wettelijke taak om het gemeentebezit veilig te stellen. Het genereren van opbrengsten uit verkoop van grond is geen doel maar er wordt rekening gehouden met situaties waarbij er wel sprake zal zijn van opbrengsten uit verkoop.

- Instandhoudingssubsidie rijksmonumenten 2019-2025 € 17.968.
- Spuk sport € 209.880.

Incidentele lasten
- Lasten grondexploitatie

 • Fysieke bedrijfsinfrastructuur (P4) € 4.719.135.
 • Grondbedrijf (niet-bedrijventerreinen) (P1) € 4.335.899.

- Project oneigenlijk grondgebruik € 235.000.

Voor dit project is extra capaciteit ingezet voor de looptijd van het project.

Reserves
Het BBV heeft als uitgangspunt dat in principe alle stortingen in en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. Als belangrijke uitgangspunten gelden echter ook:

 • Omdat de gemeente structurele taken uitvoert, zijn structurele baten en lasten de regel. Incidentele baten en lasten zijn de uitzondering
 • Voor het bepalen of er sprake is van de uitzondering, wordt de aard van de raming beoordeeld.

Vooral de aard van de raming van de baten en lasten is daarbij het dominante criterium bij de bepaling of baten en lasten structureel of incidenteel zijn.

Structurele stortingen
Daar waar structureel onttrekken aan een reserve niet mogelijk is vanwege de eindigheid van een reserve, is structureel storten wel mogelijk vanwege de oneindigheid van de exploitatie. Dit gebeurt dan voor onbepaalde tijd en op basis van structureel vastgesteld beleid door de raad. Anders gezegd, er is geen einddatum bepaald voor deze storting. Deze storting is structureel van aard en wordt opgenomen op het overzicht van structurele reservemutaties.

Voor de gemeente Weert is dit van toepassing op de mutaties in de volgende reserves:

 • Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs
 • Reserve Civieltechnische kunstwerken
 • Reserve afkoopsom en onderhoud en vervanging Biesterbrug
 • Reserve gemeentelijk vastgoed
 • Reserve groen

De aanwendingen van deze reserves vinden plaats voor structurele lasten en aangezien de aard van de raming van de baten en lasten het dominante criterium is bij de bepaling of lasten structureel zijn kenmerken we de inzet van de reserves ook als structureel.

Naast bovenstaande mutaties op de met name genoemde reserves heeft de gemeente Weert een aantal bestemmingsreserves voor dekking van kapitaallasten. De jaarlijkse onttrekkingen uit deze reserves zijn afgestemd op de looptijd en boekwaarde van de betreffende activa. Deze onttrekkingen zijn aangemerkt als structureel.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14