FINANCIËLE BEGROTING

Prioriteiten

Overzicht prioriteiten 2023-2026

Nr.

Omschrijving

Investering/incid. last

afschr. termijn

exploitatie/ onderhoud

Structurele jaarlast

2023

2024

2025

2026

S/I

Pr.

Rentepercentage 2023 is:

0,7%

1

Sociale pijler gebiedsontwikkeling Keent-Moesel

175.680

175.680

175.680

175.680

175.680

S

1

2

Uitbreiding formatie Wonen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

S

1

3

Plan verduurzaming maatschappelijk vastgoed

214.000

87.000

127.000

I

1

4

Servicepunt ruimte

62.000

62.000

62.000

62.000

62.000

S

1

5

Verbeteren zichtbaarheid zaalsport

40.000

10

4.280

4.280

4.280

4.280

4.280

S

1

6

Programmamanagement gebiedsvisie Keent-Moesel

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

S

1

7

Vergunningverlening bouw

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

S

1

8

Erfgoedbeleid

8.500

8.500

I

1

9

Bouw extra bergruimte sporthal St. Theunis

157.988

25

1.584

9.009

9.009

9.009

9.009

9.009

S

1

10

Aanschaf verrijdbare tribunes sporthal St. Theunis

8.003

8.003

I

1

11

Aanpak oneigenlijk grondgebruik

576.300

309.210

267.090

I

1

12

Voorzieningenstructuur

300.000

450.000

450.000

S

1

13

Maatschappelijke accommodatie Weert-Zuid

2.875.000

50

77.625

77.625

77.625

77.625

S

1

14

Opstellen wijkontwikkelingsvisie Groenewoud

100.000

100.000

I

1

15

Zelfroostering en automatisering toegang sportaccommodaties

200.000

10

1.000

22.400

22.400

22.400

22.400

S

1

16

Ondersteuning Weerter Sportverenigingen

300.000

100.000

100.000

100.000

I

2

16

Verhoging budget versterken lokale sociale basis

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

S

2

16

Uitbreiding jongerenwerk

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

S

2

-

Inzet bestaande middelen

-350.000

-450.000

-450.000

-450.000

-350.000

S

2

17

Voorbereiding urban sportterrein

70.000

5

0

14.490

14.490

14.490

14.490

14.490

S

2

18

Realisatie urban sportterrein

250.000

10

pm

26.750

26.750

26.750

26.750

S

2

19

(Groeps-)maatwerk trajecten voor specifieke uitkeringsgerechtigde doelgroepen

140.000

35.000

35.000

35.000

35.000

I

2

20

Actie Reactie van Solvare

140.000

35.000

35.000

35.000

35.000

I

2

21

Spark Tech Lab

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

S

2

22

Sporthal Boshoven

11.000.000

25/50

286.571

286.571

286.571

286.571

S

2

23

Voorbereiding herinrichting sportpark Boshoven

75.000

5

15.525

15.525

15.525

15.525

15.525

S

2

24

Herinrichting sportpark Boshoven

pm

pm

pm

pm

pm

pm

S

2

25

IKC Boshoven (uit reserve onderwijshuisvesting)

pm

pm

pm

S

2

26

Groene schoolpleinen

250.000

75.000

75.000

75.000

25.000

I

3

27

Plan herinrichting Stationsstraat

25.000

25.000

I

3

28

Verbeteren groenonderhoud recreatieve routes

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

S

3

29

Tijdelijke regisseur buitengebied

356.400

178.200

178.200

I

3

30

Inventarisatie opwaardering openbare ruimte

145.000

145.000

I

3

31

Burgerinitiatieven Biodiversiteit

20.000

20.000

I

3

32

Opstellen Meerjarig onderhouds en vervangingsplan voor ziekte- en klimaatgevoelige bomen

25.000

25.000

I

3

33

Vervangen speelzand valondergronden

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

S

3

34

Openbaar gebied rondom IKC Boshoven

750.000

40

24.000

24.000

24.000

S

3

35

Budget toeristische en recreatieve sector

94.500

94.500

94.500

94.500

94.500

S

4

-

Dekking via verhoging toeristenbelasting

-94.500

-94.500

-94.500

-94.500

-94.500

S

4

36

Circulair Lab

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

S

4

37

Inzet Stichting Streetwise

142.000

71.000

71.000

I

4

38

Regie versterking binnenstad

150.000

75.000

75.000

I

4

39

Regionaal evenementenbudget

450.000

75.000

150.000

150.000

75.000

I

4

40

Evenementencoördinator

99.000

99.000

99.000

99.000

99.000

S

4

41

Vergunningverlening evenementen

104.370

104.370

104.370

104.370

104.370

S

4

42

Subsidie Limburg Festival

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

S

4

43

Uitvoering beleid kunst in de openbare ruimte

50.000

50.000

I

4

44

Subsidie provinciale subinfrastructuur culturele instellingen

63.000

31.500

31.500

I

4

45

Investeringsagenda Midden-Limburg

100.692

100.692

I

5

46

Euregio Rijn-Maas-Noord

16.032

16.032

16.032

16.032

16.032

S

5

47

Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerterheide (minimumvariant)

3.000.000

40

96.000

96.000

96.000

96.000

S

5

48

Lidmaatschap M50

5.000

5.000

5.000

5.000

S

5

49

Bestrijding Cybercrime

42.500

42.500

42.500

42.500

42.500

S

6

50

Functionaris ondermijnende criminaliteit incl. mensenhandel

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

S

6

51

Implementatie Strategische visie

150.000

50.000

50.000

50.000

I

6

52

Wendbaarheidsbudget

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

S

OH

53

Aantrekkelijk werkgeverschap

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

S

OH

53

Tijdig kernfuncties vervangen ivm kennisbehoud (2023 uit resultaatbestemming jrrk 2021)

300.000

0

300.000

300.000

300.000

S

OH

53

Arbeidsmarktbenadering

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

S

OH

53

Arbeidsmarktbenadering

100.000

100.000

I

OH

54

Extra capaciteit t.b.v. binnenhalen subsidies

100.000

50.000

50.000

I

OH

55

Strategisch adviseur (1 fte)

111.000

111.000

111.000

111.000

111.000

S

OH

55

Strategisch adviseur (1 fte tijdelijk)

111.000

111.000

I

OH

Totaal structurele prioriteiten

1.598.886

2.713.233

2.887.233

2.987.233

Totaal incidentele prioriteiten

1.765.105

1.455.790

545.000

170.000

Totaal

3.363.991

4.169.023

3.432.233

3.157.233

De incidentele prioriteiten worden in 2023 ten laste van de algemene reserve gebracht en vanaf 2024 van het begrotingssaldo.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14