BELEIDSBEGROTING

Bestuurlijke samenvatting

Ruimte voor nieuwe ambities
Hierbij bieden wij u de begroting 2023 aan. ‘Samen Doen: eerlijk sociaal en ambitieus’, zo gaan wij als nieuw college aan de slag voor de gemeente Weert. Met de strategische visie 2030 ‘Verwonder je in de groene thuishaven Weert’ als leidraad, die met en voor de samenleving van Weert is opgesteld. En dat tekent de gemeente Weert.  Zo werkt dat ook in ons college. Iedere bestuurder heeft zijn of haar eigen thema’s en daarin zoeken we actief de verbinding op. Want door de opgaven gezamenlijk en vanuit verschillende invalshoeken aan te pakken, maken we onze ambities waar.

Financiële ruimte
Financiële ruimte voor nieuwe ambities is er. Tegelijkertijd kent  deze begroting veel onzekerheden. Het gemeentefonds is geen stabiele inkomstenbron. Onzekerheid zit ook in de prijsontwikkeling, van energie en bouwmateriaal, maar inmiddels op tal van uitgaven. Zowel de ontwikkeling daarvan, als de eventuele compensatie is onzeker. We hebben daarom enige voorzichtigheid in deze begroting ingebouwd.

Investeren in medewerkers
De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de gemeente. De verwachte uitstroom van gepensioneerden en daarmee het verlies van kennis in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt, maakt zowel het vinden als behouden van goed personeel onze grootste uitdaging. Om de grote transitieopgaven aan te kunnen, de ambities te realiseren en een aantrekkelijke werkgever te blijven, is het noodzakelijk dat we investeren in onze huidige en toekomstige medewerkers.

Onze ambities voor 2023
We maken in 2023 een start met de bouw van de 1.000 woningen die we deze bestuursperiode willen realiseren. In eerste instantie zetten we in op inbreiding in bestaand bebouwd gebied en voeren we een actiever grondbeleid. We onderzoeken vernieuwende creatieve oplossingen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. We experimenteren met duurzame en innovatieve concepten.

Gezondheid raakt alles en bepaalt ons welzijn: werk, sport, cultuur, je thuis, je omgeving. Daarom heeft gezondheid een belangrijk aandeel in al onze plannen en ontwikkelingen. We werken vanuit het gedachtegoed van ‘positieve gezondheid’. Verbinding, beweging en inkomen zijn drie belangrijke pijlers voor het welzijn van mensen. Zo investeren we in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij kunnen bijdragen naar vermogen. Vitale en betaalbare sportverenigingen zijn ook belangrijk. Om het sportlandschap in stand te kunnen houden, stimuleren we verenigingen om meer samen te werken.

Groen en water zijn noodzakelijk voor een aantrekkelijke duurzame en klimaatbestendige gemeente. Een gezonde bodem is essentieel voor biodiversiteit en waterkwaliteit. We zetten ons in om verdere achteruitgang van de biodiversiteit te voorkomen en geven een impuls aan het vergroenen van de schoolpleinen van onze basisscholen. Wij gaan in gesprek, met inwoners, ondernemers en onze (maatschappelijke) partners over de transitie van het buitengebied en nemen hierin de regie.
We vinden het belangrijk dat er een betere verbinding tussen stad en platteland wordt gemaakt. Denk hierbij aan fysieke verbindingen zoals recreatieve routes en verbindingen tussen groene en waterrijke natuur, maar ook verbinding tussen consument en agrariër.

We volgen de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energieopwekking en onderzoeken de mogelijkheden voor Weert om gebieden energieneutraal in te richten. Energiebesparing is met de huidige prijzen van nog groter belang. Het isoleren van alle woningen heeft onze prioriteit. Ook hebben we aandacht voor de energiearmoede en voeren we de maatregelen van compensatie van het Rijk uit.

We gaan onze cultuur, cultureel erfgoed, (bovenregionale) evenementen en sport meer promoten,  zodat we ons beter positioneren als centrumgemeente. We nemen ons evenementenbeleid onder de loep en stellen één aanspreekpunt aan voor evenementen. De binnenstad is een belangrijk uithangbord voor Weert. We willen samen met ondernemers werken aan een toekomstbestendige, vitale binnenstad.

Onze unieke regionale en internationale ligging geeft mooie kansen voor de groei van onze bedrijven, biedt mogelijkheden voor (nieuwe) ondernemers en kansen voor mensen om aan het werk te gaan. Bereikbaarheid en duurzame mobiliteit zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. Door de kansen volop te benutten, stimuleren we de Weerter economie. We leggen focus op samenwerking in de regio. Met de gemeenten in Midden-Limburg willen we samen een Regiodeal binnenhalen, zodat de economie een extra impuls krijgt.

Samen Doen
We gaan deze ambities waarmaken samen met inwoners, ondernemers, onderwijs, verenigingen en belangengroepen. We vragen hen om mee te denken en mee te doen. Samen zetten we ons in voor Weert, ieder op onze eigen manier. Wij pakken aan wat nodig is vanuit de gemeente en laten los wat net zo goed of zelfs beter door anderen kan worden georganiseerd.

Samen steken we de handen uit de mouwen en bouwen we aan onze gezamenlijke visie voor Weert 2030: Een gemeente als een groene en veilige thuishaven waar iedereen goed kan wonen, mee kan doen en elkaar kan ontmoeten. Een duurzame en innovatieve gemeente, waar het ondernemerschap in het DNA zit, een bruisende stad, goed bereikbaar en met een grote aantrekkingskracht voor de regio.

Nr.

Programma

Lasten

Baten

Saldo

1

Goed wonen voor iedere doelgroep

14.469

7.470

-6.998

2

Iedereen doet mee

80.260

21.344

-58.916

3

Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

11.813

6.718

-5.095

4

Duurzaam en innovatief ondernemen en leven

19.287

13.841

-5.446

5

Goed ontsloten en verweven met de regio

11.415

484

-10.931

6

Bestuur en burgerzaken

9.816

918

-8.898

Totaal programma's

147.060

50.776

-96.284

Alg.dekkingsmiddelen en onvoorzien

Alg.dekkingsmiddelen en onvoorzien

10.001

124.781

114.780

Overhead

20.301

146

-20.155

Vennootschapsbelasting

17

-17

Geraamd saldo van baten en lasten

Geraamd saldo van baten en lasten

177.379

175.703

-1.676

Totaal reserves

5.740

7.789

2.049

Geraamd resultaat

183.119

183.492

372

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14