BELEIDSBEGROTING

Bestuurlijke samenvatting

In 2022 hebben wij u de jaarstukken over het jaar 2021 gepresenteerd.

Over 2021 werd een overschot van € 8.313.000 gerealiseerd. Dit resultaat is op te splitsen in een incidenteel voordeel van € 8.326.000 en een structureel nadeel van € 13.000.

Op basis van de (op dat moment) meest recente berekening van de risico's in de grondexploitaties kon een verlaging van de risicobuffer grondexploitaties met € 800.000 doorgevoerd worden. Dit bedrag werd ten gunste van de Algemene Reserve gebracht waardoor uiteindelijk, rekening houdend met de resultaatbestemmingen, een totaalbedrag van € 8.428.000 ten gunste van de Algemene Reserve kon worden gebracht.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14