BELEIDSBEGROTING

Bestuurlijke samenvatting

De begroting 2023 heeft een positief saldo van € 374.000. Ook de meerjarenraming toont positieve saldi. Dit is vooral te danken aan de stijging van de uitkering uit het gemeentefonds. Door deze stijging zijn wij in staat budgetten beschikbaar te stellen, voor zowel de grote, landelijke onderwerpen als de meer lokale prioriteiten en ambities. De begroting 2023 kent € 1,6 miljoen aan structurele prioriteiten en € 1,8 miljoen aan incidentele prioriteiten.

Deze begroting kenmerkt zich door grote onzekerheden. We werken met een indexering van 2,4%. Op diverse budgetten is de benodigde verhoging groter. Voor energie en gas is gerekend met 50% voor 2023, met een teruggang naar regulier niveau vanaf 2024. Voor diverse bouwmaterialen (asfalt, staal) is gerekend met structureel 20-30% hogere prijzen.

Ook de inkomsten zijn onzeker. In het regeerakkoord is aangegeven dat er vanaf 2026 een nieuw verdeelmodel van het gemeentefonds komt. Bovendien is de huidige werking van het gemeentefonds zo, dat als het Rijk minder uitgeeft, het gemeentefonds ook kleiner wordt. We hebben daarom een behoedzaamheidsbedrag ingeboekt, voor 2023 is dat € 1,6 miljoen. Daarnaast zijn we voor wat betreft de voortzetting van de extra middelen naar aanleiding van de arbitrage voor jeugd voorzichtig geweest en rekenen we daar met 75%. Zie hiervoor verder de paragraaf bedrijfsvoering.

Gelukkig hebben we een solide financiële basis. Zoals in de paragraaf weerstandsvermogen wordt uiteengezet is de weerstandsratio uitstekend en staan ook alle andere ratio’s in het groen.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14