BELEIDSBEGROTING

Bestuurlijke samenvatting

2023

2024

2025

2026

Lasten begroting

183.119

185.520

187.373

187.622

Baten begroting

183.492

185.977

192.421

188.470

Saldo begroting

372

457

5.049

848

Saldo van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2023 en de bijgestelde begroting 2022 t/m 1e Tussenrapportage 2022 voordelig € 631.000 (afg).

PR.

Omschrijving

Voordeel

Nadeel

PR2

Bijdrage gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (prijsindex)

86

PR2

Subsidie Centrum, Jeugd en Gezin (indexering salariskosten)

118

PR2

Inkomensregelingen

912

PR2

Loonkostensubsidie

200

PR2

Bijzondere bijstand

115

PR2

IOAW

100

PR2

Daling BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten)

883

PR2

Arbeidsparticipatie statushouders

173

PR2

Maatwerk Wmo

544

PR2

Jeugdhulp (indexering tarieven, woonplaatsbeginsel, toename aantallen)

3.100

PR3

Onderhoud bomen en plantsoenen

86

PR5

Openbare verlichting (kosten lichtmasten en armaturen)

212

PR5

Bestrating (prijsindex)

663

PR6

Bijdrage veiligheidsregio

161

Ov.

Budgetten ICT/software

186

Alg.

Gemeentefonds: Afname stelposten (met name jeugdzorg)

210

Alg.

Gemeentefonds: Accres/uitkeringsbasis en lokale ontwikkelingen

3.883

Alg.

Gemeentefonds: Sociaal domein Voogdij 18+ en Participatie-algemeen

2.731

Alg.

Gemeentefonds: compensatie 75% van de stelpost salarisstijgingen

800

Alg.

Prioriteitenbudget (structureel)

1.611

Alg.

Vervangingsinvesteringen

400

Alg.

OZB eigenaren niet-woningen (regulier en heroverwegingen)

475

Alg.

OZB eigenaren niet-woningen (regulier en areaaluitbreidingen)

225

Hogere energiekosten

704

Stijging personele lasten (index cao en werkgeverslasten)

533

Lagere kapitaallasten

310

Overige verschillen 2023 ten opzichte van 2022

1.045

TOTAAL

10.549

9.918

Saldo

631

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14