BELEIDSBEGROTING

Bestuurlijke samenvatting

Met de strategische visie ‘Verwonder je in de groene thuishaven Weert‘ heeft de raad de stip op de horizon gezet met een toekomstbeeld voor 2030. Met het coalitieprogramma zijn verdere stappen gezet op weg naar die stip. In beide documenten zijn de contouren voor de ontwikkeling van Weert vormgegeven in 5 waarden. Deze vijf waarden zijn daarmee leidend geworden voor ons werk tot 2030 en deze zijn nu ook in de vorm van een nieuwe programma-opzet centraal gesteld in de onderliggende begroting 2023. Hieronder wordt toegelicht hoe dit er uitziet.

Opzet
De gepresenteerde opzet van de begroting zet de lijn van visie, programma en begroting eenduidig door. Naast de 5 waarden die de basis vormen voor de programmastructuur, is er sprake van een zesde programma waarin onze interne- en externe dienstverlening centraal staat. Informatie over de interne bedrijfsvoering is met name terug te vinden in de paragrafen Bedrijfsvoering en Overhead.

Per programma zijn 5 kopjes terug te zien: Wat is de visie? Wat is het beeld nu? Wat zijn de ambities voor 2023? Welke doelen en resultaten stellen we voor 2023 op weg naar 2030? En Effect- en doelindicatoren.

Hiermee wordt per waarde weergegeven welke visie we hier op hebben, welke actuele ontwikkelingen spelen omtrent deze waarde, welke ambities we voor 2023 vanuit het coalitieprogramma hierbij hebben en welke effecten, doelen en resultaten we hierbij concreet voor ogen hebben. Zo ontstaat een logisch verband tussen onze visie voor de lange termijn, het coalitieprogramma voor de huidige bestuursperiode en jaarlijkse begroting.

Aan de andere kant biedt de gepresenteerde opzet de mogelijkheid om vanuit verschillende perspectieven naar deze waarden te kijken. Als het bijvoorbeeld gaat om de waarde 'goed wonen voor elke doelgroep', wordt niet alleen vanuit een ruimtelijke bril (zoals infrastructuur, architectuur en duurzaamheid) gekeken, maar ook vanuit een sociale bril (i.c. het sociale weefsel). Deze aanpak heeft zijn weerslag op de beleidsmatige en financiële inrichting van deze begroting. Per programma zijn de beleids- en taakvelden gepresenteerd die hier zo goed mogelijk bij passen. Hierbij zijn vanzelfsprekend de wettelijke regels vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in acht genomen.

Sturen op effecten
Vanuit het traject Sturen op effecten dat in 2020 is ingezet hadden we ons onder meer ten doel gesteld om de begroting 2023 zoveel mogelijk conform deze methodiek in te richten.

In de begroting 2022 was daartoe al een tipje van de sluier opgelicht. In deze begroting wordt de methodiek stapsgewijs steeds verder vervlochten in de planning- en control cyclus. Met de begroting 2023 zetten we een belangrijke stap richting een cyclus waarin we meer gericht sturen op de langdurige effecten die in de samenleving zichtbaar zijn. Zo wordt zichtbaar welke resultaten (1 jaar) en doelen (2-3 jaar) aan het realiseren van deze langdurige maatschappelijke effecten (>3 jaar) bijdragen. Ook hangen (indien mogelijk en van toepassing) actuele meetindicatoren aan deze effecten, doelen en resultaten om gedurende het verslagjaar de realisatie te kunnen meten en hierop eventueel bij te sturen. De meerwaarde van de wijze zit vooral in de concrete samenhang tussen effect, doel en resultaat en de directe koppeling aan beleidsindicatoren. Daarbij is het zo het niet alle beleidsterreinen makkelijk in beleidsindicatoren te vangen zijn. Zo zijn de doelen in het sociaal domein bijvoorbeeld veelomvattend en grotendeels afhankelijk van keuzes die mensen zelf maken. De gemeente heeft een rol in het stimuleren en faciliteren van gedrag en richt zich dus vooral op het scheppen van voorwaarden en het bieden van ondersteuning. Ook voor deze beleidsterreinen zullen wij ons de komende jaren blijven inspannen om meten en monitoren mogelijk te maken. Maar dan nog zal het zo zijn, dat niet alles meetbaar te maken is of dat de kosten daarvan te hoog zijn.

Toekomst
Bij het lezen van de onderliggende begroting zult u merken dat we er nog niet helemaal zijn met de beoogde verwerking van de methodiek van Sturen op effecten. Zo ziet u onder meer dat resultaten, doelen en effecten op onderdelen nog beter en scherper geformuleerd kunnen worden. En dat niet alle resultaten, doelen en effecten van (meet-) indicatoren zijn voorzien. Ook is nog niet altijd de relatie tussen visie, beeld, ambities, effecten, doelen en resultaten bij alle thema’s even goed zichtbaar.
Ondanks dat er flinke stappen zijn gezet (wat ook is terug te lezen in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze begroting), zijn er nog een aantal belangrijke vervolgstappen te zetten. Zoals al eerder aangegeven zien we dit als een groeiproces waarin de ingezette koers stapsgewijs doorlopen wordt.

In de kolommen begroting 2022 zijn de begrotingswijzigingen tot en met de 1e Tussenrapportage 2022 verwerkt.

Alle bedragen in deze begroting zijn afgerond op duizenden euro's tenzij anders aangegeven. Daardoor ontstaan kleine afrondingsverschillen in aansluitingen en opstellingen.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14