FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

Programma 1 Goed wonen voor iedere doelgroep

 PR01 Goed wonen voor iedere doelgroep

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil    2023 - 2022

Lasten

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

12.829

1.018

1.076

58

T52

Sportaccommodaties

5.125

5.287

5.497

210

T54

Musea

994

1.380

935

-445

T55

Cultureel erfgoed

686

912

623

-289

T82

Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)

5.815

3.665

4.336

671

T83

Wonen en bouwen

2.115

2.509

2.001

-508

Totaal lasten

27.564

14.771

14.468

-303

Baten

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

13.129

526

549

23

T52

Sportaccommodaties

1.563

927

922

-5

T54

Musea

0

0

0

0

T55

Cultureel erfgoed

3

6

23

17

T82

Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)

6.432

3.665

4.336

671

T83

Wonen en bouwen

2.482

1.711

1.640

-71

Totaal baten

23.609

6.835

7.470

635

Totaal saldo van baten en lasten

3.955

7.936

6.999

-937

Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2023 en 2022 toegelicht. De kapitaallasten (zie 2.4.1), personele lasten (zie 2.4.2) en vastgoedmutaties (zie 1.3.8) worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

TV

Omschrijving

Voordeel

Nadeel

T52

De subsidie voor de exploitatie van zwembad de IJzeren Man stijgt met meer dan alleen de indexatie, wat een toename van de kosten tot gevolg heeft

38

T54

In 2022 is ten laste van de algemene reserve een bedrag van € 299.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van extra archeologisch onderzoek naar de voormalige tussengracht kasteel Nijenborgh. In 2023 zijn hiervoor geen kosten geraamd

299

T54

De kosten voor musea zijn toegenomen, met name door extra kosten voor de collectie, diensten specifieke deskundigen en onderhoud

55

T55

In 2022 is ten laste van de algemene reserve een bedrag van € 280.000 beschikbaar gesteld voor de consolidatie van de poort van de voorburcht kasteel Nijenborgh. In 2023 zijn hiervoor geen extra kosten geraamd

280

T82

De lasten en de baten voor grondexploitatie wijzigen ten opzichte van de begroting 2022. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondexploitatie

671

671

T83

In 2022 was een budget beschikbaar voor de omgevingswet, welk voor een deel beschikbaar was gesteld uit PRIO's (€ 159.126 budgettair neutraal). Dit budget is voor 2023 afgeraamd.

229

Kapitaallasten (zie 2.4.1)

30

Personele lasten (zie 2.4.2)

246

Vastgoed (zie 1.3.8)

57

Overige

5

Totaal

1.760

821

Saldo

939

De bedragen met een kleur betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14