FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

Programma 5 Goed ontsloten en verweven met de regio

 PR05 Goed ontsloten en verweven met de regio

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil    2023 - 2022

Lasten

T21

Verkeer en vervoer

8.099

8.823

8.930

107

T22

Parkeren

3.757

2.489

2.451

-38

T23

Recreatieve havens

14

12

15

3

T24

Economische havens en waterwegen

772

4

3

-1

T25

Openbaar vervoer

28

17

17

0

Totaal lasten

12.670

11.345

11.416

71

Baten

T21

Verkeer en vervoer

841

461

457

-4

T22

Parkeren

30

27

28

1

T23

Recreatieve havens

0

0

0

0

T24

Economische havens en waterwegen

817

1

0

-1

T25

Openbaar vervoer

0

0

0

0

Totaal baten

1.688

489

485

-4

Totaal saldo van baten en lasten

10.982

10.855

10.931

76

Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2023 en 2022 toegelicht. De kapitaallasten (zie 2.4.1), personele lasten (zie 2.4.2) en vastgoedmutaties (zie 1.3.8) worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

TV

Omschrijving

Voordeel

Nadeel

T21

Platform A2 is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Het is ontstaan uit de lobby in Den Haag ten aanzien van verbreding van de A2. Het platform is opgericht in 2014 en nog steeds actief als het gaat om de uitwerking van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) programma. Opbrengsten zijn geraamd in overeenstemming met de gemaakte afspraken, voor een bedrag van € 40.000. De bijdrage van de gemeente Weert bedraagt 1/6 deel van het totaal, te weten € 6.667.

40

7

T21

In 2020/2021 is voor het beheer en onderhoud van kunstwerken € 916.000 geraamd.
Door wereldwijde productie- en leverantieproblemen van diverse grondstoffen, waarvan er veel ook de werkzaamheden aan de civieltechnische kunstwerken raken, zijn er overal flinke vertragingen opgetreden. Het restant budget van enig jaar wordt overgeheveld naar het volgende jaar. Het budget van 2022 bevat een bedrag van 656.000 aan overheveling. De begroting 2023 bevat het geraamde bedrag € 123.195 voor beheer en onderhoud zoals opgenomen in het beheer en onderhoudsplan kunstwerken. Aan dit bedrag zal in 2023 het restant budget van 2022 middels overheveling worden toegevoegd.

661

T21

Bestrating: de lasten zijn geïndexeerd met 26% conform statline-cijfers van het CBS i.v.m. hogere bitumenprijzen en brandstofkosten in 2023 en vanaf 2024 met 2,3% (de reguliere index)

663

T21

Er is sprake van een kostentoename van € 54.000 voor straatreiniging als gevolg van een indexatie van 3,4% van de outsourcingkosten van Renewi, zoals opgenomen in de concessieovereenkomst.
Renewi vergoedt jaarlijks 50% van de salariskosten van de gedetacheerden bij de milieustraat. Als gevolg van een afname van het aantal gedetacheerden dalen de inkomsten met € 43.000.

102

T21

Openbare verlichting: bij de onderhoudskosten is rekening gehouden met een prijsstijging van 20% oftewel € 82.000, als gevolg van wereldwijde prijsstijgingen van onderdelen en materialen.
Bij de kosten van elektriciteit is voor 2023 rekening gehouden met een prijsstijging van 50% oftewel € 130.000 als gevolg van wereldwijde stijgingen van energiekosten.

212

T22

Parkeren off street: bij de kosten van elektriciteit is voor 2023 rekening gehouden met een prijsstijging van 50% oftewel € 20.000 als gevolg van wereldwijde stijgingen van energiekosten.
De overige stijgingen worden veroorzaakt door contractuele verplichtingen.

43

Kapitaallasten (zie 2.4.1)

97

Personele lasten (zie 2.4.2)

95

Vastgoed (zie 1.3.8)

103

Overige

45

Totaal

996

1.072

Saldo

75

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14