FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

Overhead

 PR10 Overhead

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil    2023 - 2022

Lasten

T04

Overhead

18.942

19.651

20.301

650

Totaal lasten

18.942

19.651

20.301

650

Baten

T04

Overhead

513

87

146

59

Totaal baten

513

87

146

59

Totaal saldo van baten en lasten

18.429

19.564

20.155

591

Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2023 en 2022 toegelicht. De kapitaallasten (zie 2.4.1), personele lasten (zie 2.4.2) en vastgoedmutaties (zie 1.3.8) worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

TV

Omschrijving

Voordeel

Nadeel

T04

De energiekosten voor het gemeentehuis en de gemeentewerf nemen als gevolg van de algemene energie prijsstijging toe met 50% in 2023 en vanaf 2024 met de reguliere meerjaren index 2,3%

81

T04

De budgetten voor ICT/Software zijn in 2023 voornamelijk lager omdat er in 2022 een aantal incidentele budgetten voor de vervanging van applicaties waren (deels overgeheveld uit 2021).

186

T04

Het WinD budget is vanaf 2023 niet meer beschikbaar. Dit budget werd gedekt door de algemene reserve en is derhalve een budgettair neutrale mutatie.

164

T04

Verhoging budgetten voor de accountantscontrole, de bedrijfsarts, inhuur van juridisch advies en dergelijke. In 2022 is deze wat hoger door indexering en het medewerkersonderzoek dat om het jaar plaats vindt.

53

T04

Contributies, met name GGU (VNG) is meer dan de index van 2,4% gestegen

37

T04

Bijdrage uit algemene uitkering voor systeemleren

20

Kapitaallasten (zie 2.4.1)

47

Personele lasten (zie 2.4.2)

97

Vastgoed (zie 1.3.8)

722

Overige

77

Totaal

447

1.037

Saldo

590

De bedragen met een kleur betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14