FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

Programma 6 Bestuur en burgerzaken

 PR06 Bestuur en burgerzaken

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil    2023 - 2022

Lasten

T01

Bestuur

1.954

2.178

2.438

260

T02

Burgerzaken

1.652

1.566

1.600

34

T11

Crisisbeheersing en brandweer

3.745

3.838

3.928

90

T12

Openbare orde en veiligheid

1.572

1.785

1.816

31

T75

Begraafplaatsen en crematoria

33

34

34

0

Totaal lasten

8.956

9.401

9.816

415

Baten

T01

Bestuur

0

6

0

-6

T02

Burgerzaken

640

552

783

231

T11

Crisisbeheersing en brandweer

9

38

3

-35

T12

Openbare orde en veiligheid

93

82

120

38

T75

Begraafplaatsen en crematoria

17

12

12

0

Totaal baten

759

690

918

228

Totaal saldo van baten en lasten

8.198

8.712

8.898

186

Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2023 en 2022 toegelicht. De kapitaallasten (zie 2.4.1), personele lasten (zie 2.4.2) en vastgoedmutaties (zie 1.3.8) worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

TV

Omschrijving

Voordeel

Nadeel

T02

De verwachting is dat de verkoop van het aantal paspoorten en ID-bewijzen gaat stijgen, vandaar dat ook de lasten voor drukwerk stijgen

231

135

T02

In 2022 zijn kosten geraamd in verband met corona maatregelen tijdens de verkiezingen, deze kosten vervallen in 2023. In 2022 is hiervoor via het Gemeentefonds coronacompensatie ontvangen.

74

T11

Op grond van de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg stijgt de bijdrage aan de veiligheidsregio op dit programma (de bijdrage stijgt in totaal met € 161.000). De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door indexering

91

T11

In 2022 is een opbrengst geraamd met betrekking tot de afrekening 2021 van de Veiligheidsregio (brandweer en rampenbestrijding), welke in 2023 is komen te vervallen

35

T12

Op basis van het gemiddeld aantal aanvragen voor ontheffing sluitingstijd horeca en kansspelhallen is een hoger bedrag geraamd dan voor 2022.

38

Kapitaallasten (zie 2.4.1)

22

Personele lasten (zie 2.4.2)

296

Vastgoed (zie 1.3.8)

0

Overige

6

Totaal

371

557

Saldo

186

De bedragen met een kleur betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14