FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

Programma 4 Duurzaam en innovatief ondernemen en leven

 PR04 Duurzaam en innovatief ondernemen en leven

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil    2023 - 2022

Lasten

T31

Economische ontwikkeling

841

925

845

-80

T32

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.769

4.252

4.723

471

T33

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

193

268

153

-115

T34

Economische promotie

1.064

1.139

1.275

136

T53

Cultuurpres.cultuurprod.en partic.

4.435

5.978

4.535

-1.443

T56

Media

1.439

1.549

1.398

-151

T73

Afval

6.706

6.217

6.359

142

Totaal lasten

17.447

20.328

19.288

-1.040

Baten

T31

Economische ontwikkeling

65

0

0

0

T32

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.956

4.263

4.735

472

T33

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

242

242

194

-48

T34

Economische promotie

274

450

450

0

T53

Cultuurpres.cultuurprod.en partic.

501

400

401

1

T56

Media

184

190

188

-2

T73

Afval

8.235

7.698

7.873

175

Totaal baten

13.457

13.243

13.841

598

Totaal saldo van baten en lasten

3.992

7.084

5.447

-1.637

Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2023 en 2022 toegelicht. De kapitaallasten (zie 2.4.1), personele lasten (zie 2.4.2) en vastgoedmutaties (zie 1.3.8) worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

TV

Omschrijving

Voordeel

Nadeel

T31

In 2021 en 2022 is middels een PRIO budget beschikbaar gesteld voor Streetwise, om startende ondernemers te begeleiden naar een vestiging in een winkelgebied. Dit budget is in 2023 afgeraamd

101

T32

De lasten en de baten voor grondexploitatie wijzigen ten opzichte van de begroting 2022. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondexploitatie

471

471

T33

De BIZ-ondernemers binnenstad is opgeheven, waardoor zowel aan de lasten- als aan de batenzijde de raming is komen te vervallen

110

110

T33

Er is een toename van de precariorechten geraamd

62

T34

De kosten voor de stadskermis zijn hoger begroot vanwege hogere energieprijzen (€ 75.000) en hogere kosten voor de beveiliging (€ 17.000)

92

T53

In 2022 was een bedrag beschikbaar voor Coronacompensatie, in 2023 is er geen compensatie geraamd. Dit is een budgettair neutraal verschil omdat er in 2022 een onttrekking uit de algemene reserve en het jaarrekeningresultaat 2021 van hetzelfde bedrag tegenover staat op grond van de slotwijziging 2021 en de resultaatbestemming 2021

1.000

T56

De jaarlijkse subsidie aan de bibliotheek neemt toe ten opzichte van 2022

32

T73

De lasten van taakveld afval zijn € 254.000 hoger dan in de begroting 2022. De stortkosten laten al meerdere jaren op rij een overschrijding zien. Door meer inzicht in de individuele stromen is de begroting op basis daarvan bijgesteld voor 2023, wat een verhoging van de kosten met € 118.000 met zich meebrengt.
De verwerkingskosten van afval zijn als gevolg van indexering gestegen met € 46.000.
De inzamelingskosten van afval laten een stijging van € 36.000 zien als gevolg van contractuele afspraken
De baten op het taakveld afval zijn toegenomen met € 174.000. Enerzijds is een afname van de baten zichtbaar van € 71.000 op de afvalstroom PMD. Per 1-1-2022 moesten gemeenten kiezen voor bron- of nascheiding van PMD. Daarnaast is het ketenregiemodel gewijzigd, waardoor er weliswaar geen inzamelkosten meer zijn van PMD maar ook de opbrengsten minder zijn. Per saldo levert dat een vermindering van de totale opbrengsten voor PMD.
De opbrengsten van van afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing nemen toe met € 258.000 uitgaande van 100% kostendekkendheid.
Het taakveld afval maakt onderdeel uit van het product afval. Het product afval is echter taakveld overschrijdend. Het product afval is financieel een gesloten systeem

174

254

Kapitaallasten (zie 2.4.1)

117

Personele lasten (zie 2.4.2)

87

Vastgoed (zie 1.3.8)

541

Overige

65

Totaal

2.663

1.024

Saldo

1.638

De bedragen met een kleur betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14