FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

Programma 3 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

 PR03 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil    2023 - 2022

Lasten

T57

Openbaar groen en openl.recreatie

4.330

3.991

4.000

9

T72

Riolering

5.019

4.707

4.932

225

T74

Milieubeheer

2.196

1.606

1.581

-25

T81

Ruimte en leefomgeving

1.322

1.838

1.299

-539

Totaal lasten

12.867

12.142

11.812

-330

Baten

T57

Openbaar groen en openl.recreatie

155

8

8

0

T72

Riolering

6.131

5.880

6.336

456

T74

Milieubeheer

117

14

14

0

T81

Ruimte en leefomgeving

1.172

891

360

-531

Totaal baten

7.575

6.793

6.718

-75

Totaal saldo van baten en lasten

5.293

5.349

5.095

-254

Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2023 en 2022 toegelicht. De kapitaallasten (zie 2.4.1), personele lasten (zie 2.4.2) en vastgoedmutaties (zie 1.3.8) worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

TV

Omschrijving

Voordeel

Nadeel

T57

Met name de kosten van onderhoud bomen en plantsoenen zijn gestegen ten opzichte van 2022.

86

T72

De lasten van riool stijgen met € 638.000. Dit komt door een indexering van 18,9% (CBS GWW) ofwel € 348.000, door extra kosten van € 250.000 in verband met het reinigen en inspecteren van risicoriolen en is er eenmalig € 40.000 benodigd voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan oeverbeschoeiingen. Deze lasten worden gedekt vanuit de voorziening riolering waardoor de hogere last budgettair neutraal is voor de begroting.
De baten zijn hoger als gevolg van enerzijds hogere rioolheffing (prognose vanuit de BsGW) en anderzijds door een hogere onttrekking uit de voorziening riolering.
Het taakveld riolering maakt onderdeel uit van het product riolering. Het product riolering is echter taakveld overschrijdend. Het product riolering is financieel een gesloten systeem.

455

127

T81

De gemeente heeft een specifieke uitkering huisvesting kwetsbare doelgroepen ontvangen van het rijk. De middelen dienden voor 1-1-2023 besteed te zijn, dat betekent dat de woningen zijn opgeleverd. Dit gaat niet lukken voor het project Beemdenstraat 38. De gemeente heeft een brief van het rijk ontvangen dat ingestemd wordt met een verlenging van 1 jaar. Dat betekent dat een bedrag van € 340.506 wordt overgeheveld naar 2023. Dit bedrag zal voor 1 januari 2024 zijn besteed.

624

624

T81

In 2023 zijn de BAG taken overgeheveld van de gemeente naar EC Geo. Dit leidt tot hogere detacheringsopbrengsten omdat onze huidige BAG-medewerker gedetacheerd wordt naar EC Geo (94.000).

93

40

Kapitaallasten (zie 2.4.1)

7

Personele lasten (zie 2.4.2)

13

Vastgoed (zie 1.3.8)

3

Overige

43

Totaal

1.185

931

Saldo

255

De bedragen met een kleur betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14