FINANCIËLE BEGROTING

Financiële analyse programma's

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil    2023 - 2022

Lasten

3.276

4.695

10.002

5.307

Baten

110.905

115.701

124.781

9.080

Saldo

-107.630

-111.006

-114.780

-3.774

Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2023 en 2022 toegelicht. De kapitaallasten (zie 2.4.1), personele lasten (zie 2.4.2) en vastgoedmutaties (zie 1.3.8) worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

TV

Omschrijving

Voordeel

Nadeel

T05

De per saldo hogere lasten voor treasury (exclusief de toegerekende rente aan investeringen die per saldo budgettair neutraal zijn) houden verband met stijging rentelasten (€43.850) en de hogere dividenduitkering van de BNG € 19.184

24

T07

Vervallen van de stelpost Jeugdhulp kinderen AZC.

80

T07

Afname overige stelposten binnen het Gemeentefonds (met name jeugdzorg)

210

T07

Gemeentefonds meicirculaire 2022:
Toename accres, uitkeringsbasis en gevolgen herijking Gemeentefonds. Voor alle jaren vanaf 2022 is sprake van een opwaartse bijstelling van het accres, deze zijn hoger dan vooraf aangekondigd. In de jaren 2022 tot en met 2025 zijn de hogere accressen het gevolg van extra rijksuitgaven zoals koppeling AOW aan stapsgewijze verhoging wettelijk minimumloon (WML) en defensie-uitgaven.
De afrekening van het BCF-plafond 2021 werkt positief door in het accres.
Er is rekening gehouden met een behoedzaamheidsbedrag van € 1,2 mln om grote schommelingen in het accres en andere tegenvallers op te vangen. Het landelijk coalitieakkoord is ambitieus. Het is reëel te verwachten dat niet alle plannen volgens planning worden uitgevoerd en dus het accres achteraf naar beneden bijgesteld zal worden

2.617

T07

Gemeentefonds meicirculaire 2022:
Taakmutatie bij Jeugdzorg. Deze is budgettair omdat er nog geen bestedingsdoel bekend is en nog niet met de samenwerkende gemeente afgestemd kan worden welke doelen gekozen gaan worden. Voor 2023 zijn nog voldoende incidentele middelen beschikbaar. Op een later tijdstip kunnen alsnog plannen worden gemaakt.

2.731

T07

Gemeentefonds meicirculaire 2022:
Hogere uitkering Participatie Wsw. De verdeling van de bedragen per gemeente wijzigt in de eerste plaats door actualisatie van de verdeling van de Wsw-middelen. Deze is gebaseerd op de gerealiseerde omvang van de sociale werkplaatspopulatie. Hiernaast zijn de bedragen geïndexeerd vanwege de loon- en prijsbijstelling. De Wsw-middelen worden doorbetaald aan De Risse.

178

T07

Gemeentefonds meicirculaire 2022:
Overige kleine taakmutaties en kleine mutaties bij decentralisatie- en integratie-uitkeringen budgettair

95

T07

Gemeentefonds meicirculaire 2022:
Overige kleine taakmutaties en kleine mutaties bij decentralisatie- en integratie-uitkeringen neutraal (systeemleren, jeugdhulp kinderen AZC, extra capaciteit BOA's)

22

T07

Gemeentefonds:
Coronacompensaties welke in 2022 zijn ontvangen, worden in 2023 niet verwacht.

315

T07

Lagere uitkering Participatie Wsw in 2023 (stand vóór meicirculaire 2022).

422

T07

Hoger accres, de uitkeringsbasis en de aantallen bij de maatstaven (stand vóór meicirculaire 2022).

1.171

T07

75% van de stelpost salarisstijging wordt gecompenseerd door de verhoging van het gemeentefonds

800

T08

Prioriteitenbudget structureel

1.611

T08

Prioriteitenbudget incidenteel

1.765

T08

Budget vervangingsinvesteringen

400

T061 T062

De opbrengst onroerende zaakbelasting stijgt met een indexatie van 2,4% conform de uitgangspunten voor de begroting 2023. Bij OZB-woningen is daarnaast een areaaluitbreiding van 225 woningen opgenomen. Daarnaast is op basis van de heroverwegingen de OZB niet-woningen eigenaarsdeel verhoogd. In totaal nemen de ozb-opbrengsten woningen toe met € 225.000 en ozb-opbrengsten niet-woningen met € 475.000.

700

T061 T064

De bijdrage van OZB-woningen en belastingen overig aan de GR BsGW neemt toe conform de begroting 2023 van BsGW en de gehanteerde verdeelsleutel.

70

T064

De baten toeristenbelasting nemen toe op basis van de meest recente prognoses.

73

T064

Vervallen dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren.

25

T073

Hogere opbrengsten parkeerbelasting

47

Kapitaallasten (zie 2.4.1)

368

Personele lasten (zie 2.4.2)

644

Vastgoed (zie 1.3.8)

60

Overig

12

Totaal

9.095

5.322

Saldo

3.774

De bedragen met een kleur betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 14:10:47 met de export van 09/28/2022 14:03:14